Organami Związku są:

  • Walne Zgromadzenie Członków;
  • Rada Nadzorcza;
  • Zarząd.

Najwyższym organem Związku jest Walne Zgromadzenie Członków. W Walnym Zgromadzeniu, poprzez swoich pełnomocników, biorą udział z głosem decydującym, wszyscy członkowie Związku. Walne Zgromadzenie wybiera Radę Nadzorczą i Zarząd.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad bieżącą działalnością Związku. Rada składa się z 3-7 członków. Walne Zgromadzenie określa, w drodze uchwały, mając na względzie stan liczbowy członków Związku. Obecnie w skład Rady nadzorczej wchodzą:

Mirosław Fucia
przewodniczący

Dominika Kozarzewska
wiceprzewodniczący
Bartosz Pacioreki
wiceprzewodniczący

Zarząd

Kieruje bieżącą działalnością Związku oraz reprezentuje go na zewnątrz. Zarząd składa się z 3-5 członków, w tym prezesa. Decyzję w sprawie liczby członków Zarządu i nazw ich funkcji, podejmuje Walne Zgromadzenie.

Obecnie członkami Zarządu są:

Witold Boguta
prezes Zarządu

Hubert Wożniak
wiceprezes Zarządu

Michał Lachowicz
wiceprezes Zarządu