CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Władze

Organami Związku są:

  • Walne Zgromadzenie Członków;
  • Rada Nadzorcza;
  • Zarząd.

Najwyższym organem Związku jest Walne Zgromadzenie Członków. W Walnym Zgromadzeniu, poprzez swoich pełnomocników, biorą udział z głosem decydującym, wszyscy członkowie Związku. Walne Zgromadzenie wybiera Radę Nadzorczą i Zarząd.

 

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad bieżącą działalnością Związku. Rada składa się z 3-7 członków. Walne Zgromadzenie określa, w drodze uchwały, mając na względzie stan liczbowy członków Związku. Obecnie w skład Rady nadzorczej wchodzą:

 
Roman Jagielińskiprzewodniczący
Anna Kociszewskawiceprzewodniczący
Mirosław Łempickiwiceprzewodniczący
Józef Kowalik członek RN
Tomasz Bankiewiczczłonek RN

 

Zarząd

Kieruje bieżącą działalnością Związku oraz reprezentuje go na zewnątrz. Zarząd składa się z 3-5 członków, w tym prezesa. Decyzję w sprawie liczby członków Zarządu i nazw ich funkcji, podejmuje Walne Zgromadzenie.
 
Obecnie członkami Zarządu są:
 
Witold Boguta
prezes Zarządu
Roman Cybulski wiceprezes Zarządu
Hubert Woźniak wiceprezes Zarządu
Michał Lachowicz
wiceprezes Zarządu
Mirosław Fucia wiceprezes Zarządu