Advertise

Goals

 

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw powstał, jako pierwszy ogólnopolski związek branżowy zorganizowany przez grupy producentów. Ma on formę prawną spółdzielni zrzeszającej osoby prawne (wstępnie uznane grupy i uznane organizacje).

Podstawowym, statutowym celem działalności Związku jest działanie na rzecz:

  1. zapewnienia zrzeszonym w nim podmiotom pomocy w ich działalności statutowej,

  2. zorganizowania i rozwoju rynku owoców i warzyw poprzez rozwój i wszechstronne umacnianie pozycji grup i organizacji producentów owoców i warzyw.

Związek jest z jednej strony organizacją o charakterze lobbystycznym, jednak główne jego zadania polegają na wspieraniu grup i organizacji w bieżącej pracy. Związek jest też forum poznawania się i nawiązywania kontaktów gospodarczych między grupami i organizacjami. – Stąd też jego działalność polega głównie na:

  1. Reprezentowaniu interesów zrzeszonych grup i organizacji producentów wobec instytucji rządowych i organizacji mających związek z rynkiem owoców i warzyw

  2. Promowaniu współpracy między grupami

  3. Przygotowywaniu statutów spółdzielni, umów spółek, wniosków do KRS, planów dochodzenia do uznania, programów operacyjnych i ich zmian

  4. Pomocy w przygotowywaniu wniosków do marszałków województw o wstępne uznanie lub uznanie i do ARiMR o pomoc finansową

  5. Prowadzeniu szkoleń w szerokim zakresie tematycznym dotyczącym działania grup jako firm i zrzeszeń osób

  6. Świadczeniu usług w zakresie wdrażania systemów zapewnienia jakości

  7. Dostarczaniu zainteresowanym bieżącej informacji – głównie poprzez prowadzoną stronę internetową i wydawnictwa

  8. Pomocy grupom w uzyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej